Calendar 2018

WeekdayDatePublic holiday
March 2018
MonYom HaAliyah
SatPesach
April 2018
SatShvi'i shel Pesach
ThuYom Ha-Atzmaut
May 2018
SunShavuot
MonShavuot
September 2018
MonRosh Hashanah
TueRosh Hashanah
WedYom Kippur
MonSukkot
October 2018
TueSimchat Torah/Shemini Atzeret

Calendar 2019

WeekdayDatePublic holiday
April 2019
MonYom HaAliyah
SatPesach
SatShvi'i shel Pesach
May 2019
ThuYom Ha-Atzmaut
June 2019
SunShavuot
MonShavuot
September 2019
MonRosh Hashanah
October 2019
TueRosh Hashanah
ThuYom Kippur
MonSukkot
TueSimchat Torah/Shemini Atzeret
Anzeige: